Armetal A.Ş.

ÇALIŞMA ETİĞİ

ÇALIŞMA ETİĞİ

 

 

 

 

ARMETAL

 

 

 

ÇALIŞMA ETİĞİ KILAVUZU

 

ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

 

HAZİRAN 2019

www.armetal.com.tr

 

I. AMAÇ ve KAPSAM

II. ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA İLKELERİ

A. Dürüstlük

B. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

i. Kendi ve Yakınları Lehine İşlem Yapmama

ii. Hediye Kabul Etme ve Verme

iii. Siyasi Faaliyetler

iv. İşten Ayrılanların ARMETAL Makina ile İş Yapmaları

C. Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik

D. Sorumluluklarımız

i. Yasal Sorumluluklarımız

ii. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

iii. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

iv. Tedarikçi / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

v. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

vi. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

vii. ARMETAL Adına Karşı Sorumluluklarımız

 

III. UYGULAMA

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

B. Görev ve Sorumluluklar

i. Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

ii. Etik Kural Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları

iii. Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

C. Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

i. Etik Kurul Organizasyonu

ii. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

 

İÇİNDEKİLER

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş

değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler

bütününü kapsamaktadır.

ARMETAL Makina’nin temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize

ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.

ARMETAL Makina Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, “ARMETAL MAKİNA METAL SAN. ve TİC. A.Ş.

(ARMETAL Makina) ile bunlar adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsar.

 

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla

ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, bir kişi ya da kurumun statüsünü uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle kişisel ya da

kurumsal menfaatler elde etme potansiyelini gösteren durumdur.

ARMETAL Makina olarak, işle ilgili faaliyetlerimizde çıkar çatışması oluşturabilecek durumlardan uzak

durmayı amaçlarız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik

yöntemlerle korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddütte kaldığımız durumlarda

yöneticimize ya da Etik Kurul’a danışırız.

i. Kendi ve Yakınları Lehine İşlem Yapmama

ARMETAL Makina şirketlerinde eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi** olan (kayın akrabalar dâhil)

çalışanların aynı organizasyonda birbirleri ile raporlama bağı içinde olmamaları veya karar alma

mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları esastır.

İşe alım süreçlerinde karar verme durumunda olan yöneticiler ve insan kaynakları işe alım yetkilileri, iş

başvurusunda bulunmuş bir adayla eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi içinde olması durumunda

çıkar çatışmasını giderecek önlemleri almak durumundadır. Bu, çıkar çatışması durumu bulunmayan

alternatif insan kaynakları görevlilerinin sürece dâhil edilmesi yoluyla sağlanabilir.

I. AMAÇ ve KAPSAM

II. ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA İLKELERİ

*Tüm faaliyetlerimiz kapsamında temas ettiğimiz ya da etkileşim içerisinde olduğumuz kişi, kurum, kuruluş ve

taraflar; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere potansiyel çalışanlar, yatırımcılar,

 analistler, sivil toplum ve kamu kuruluşları, sendikalar, alt işverenler, rakipler, medya, kamuoyu, vb.

** 1. derece akrabalar anne, baba ve çocukları; 2. derece akrabalar anneanne, babaanne, dede, kardeş ve

torunları; 3. derece akrabalar ise teyze, hala, amca, dayı ve yeğenleri kapsar.

4. Çıkar çatışması teşkil edecek şekilde, ARMETAL Makina çalışanlarının tedarikçi ya da müşteri ilişkisi içinde

olan veya iş yapma çabası içindeki herhangi bir kuruluşta, kendisinin, eş ve üçüncü derece dâhil akrabalarının

mali çıkarının olmaması gerekir. ARMETAL Makina çalışanlarının bu kuruluşlarla ortaklık, yönetim kurulu

üyeliği, danışmanlık, çalışan ilişkisi içinde olmamaları esastır.

Yukarıda belirtilen durumlarda çalışanların yöneticilerine ya da Etik Kurul’a danışmaları gerekmektedir.

ARMETAL Makina çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla ‘tacir’ veya ‘esnaf’ sayılmasını gerektiren

çalışmalarda bulunmaması, her ne ad olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi

ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Ancak, çalışanların mesai

saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya

benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları; mevcut görevleri ile çıkar çatışması yaratmaması, bu görevlerin

sürdürülmesi bakımından olumsuzluk teşkil etmemesi ve şirket İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi ile Genel

Müdürü’nün onaylaması koşuluyla mümkündür. Adli veya İdari Makamlar tarafından verilen hakemlik,

Ara buluculuk, bilirkişilik görevleri ile çalışan personel, bu kısıtlamanın dışındadır.           

II. Hediye Kabul Etme ve Verme

ARMETAL Makina çalışanlarının kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını

etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto istememeleri veya

kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmemeleri gerekir.

Sembolik anlamı olduğuna dair şüphe olmayan ve yaklaşık bedeli 100 ABD Doları’nı aşmayan hediyeler

hariç olmak üzere, ticari ilişki içinde olunan kişi veya kurumlardan gelen hediyeler kabul edilmez.

Çalışanlarımızın, nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri, tutarları ne olursa olsun, kabul etmemeleri

veya tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almamaları gerekir.

Çalışanlarımız, iş dünyasında makul sınırlarda eğlence ve yemek aktiviteleri düzenleyebilir, benzer aktivitelere

iştirak edebilir. Şirketi temsilen katılım sağlanan seminer ve benzeri organizasyonlarda para

dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt ve benzeri hediyeler alınabilir.

 

Çalışanlarımızın 3. şahısların sponsor olduğu veya harcamaları üstlendiği aktivitelerde (eğlence, ücretsiz

eğitim, seminer, konaklama, gezi, yemek vb.) karar alma süreçlerini etkilemek bakımından potansiyel

çıkar çatışması oluşturabilecek durumlara dikkat etmeleri beklenir. ARMETAL Makina, belli durumlarda

belirtilen türde tekliflerin reddedilmesinin müşteri ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceğinin

bilincindedir. Bu nedenle 3. şahıs veya müşterilerimizden veya olası müşterilerimizden gelen ücretsiz

konferans, tanıtım toplantısı, eğitim vb. amaçlı katılım teklifleri, genel katılıma açık organizasyonlar,

sportif ve benzeri faaliyetler ancak bir üst yöneticinin yazılı onayı ile kabul edilebilir.

Çalışanlarımız, şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler dışında iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum

ve kişilere hediye veremezler. Müşterilere, iş ilişkisi içerisinde bulunulan diğer üçüncü şahıslara verilmek

üzere belirlenen hediyeler ve promosyon malzemeleri Kurumsal İlişkiler Üst Yöneticisi tarafından

onaylanmalıdır.

5. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi

gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler şirketin etik kurul ile yapılacak değerlendirmeye istinaden

sadece şirket adına kabul edilebilir. Hediye değişimi her durumda yerel kültüre uygun olarak

yapılmalıdır. Bu bağlamda kabul edilen hediyelerin kişisel kullanım yerine kurum içinde değerlendirilmesi

esastır. Rüşvet ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez.

III. Siyasi Faaliyetler

ARMETAL Makina çalışanları bireysel ve gönüllü olarak içinde bulundukları siyasi faaliyetlerde aşağıda belirtilen

koşulları gözetmek durumundadır.

• Çalışanların görev aldıkları siyasi faaliyetler sebebiyle mevcut görev ve sorumluluklarında çıkar

çatışması yaratacak durumlardan uzak durmaları gerekir.

• Bireysel olarak yürütülen siyasi faaliyetlerde şirket adı, şirket içindeki unvan ve şirkete ait kaynaklar

kullanılamaz.

• Çalışma saatleri ve işyeri ortamı içerisinde siyasi propaganda yapılamaz, hiçbir şekilde çalışanların

bir siyasi partiye üye olması istenemez, bu faaliyetlerle ilgili olarak diğer çalışanların vakti alınamaz.

IV. İşten Ayrılanların ARMETAL Makina ile İş Yapmaları

ARMETAL Makina’ dan ayrılan çalışanların ARMETAL Makina şirketlerine satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık,

komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerle iş yapabilmesi için;

• Daha önce çalışmış olduğu şirkette hakkında disiplin kaydı olmaması,

• Daha önce çalışmış olduğu grup şirketinde üstlenmiş olduğu görevlerden ötürü bir çıkar çatışması

bulunmaması gerekmektedir.

 

Bu şartların sağlanması koşuluyla işten ayrılanların ARMETAL Makina ile iş yapabilmesi için ilgili birimin

yöneticisi tarafından hazırlanacak bir raporun etik kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

C. Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik

Bilgi, ARMETAL Makina’nın vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından

biridir. Bu doğrultuda bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin

gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

  Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla; ARMETAL Makina’ya ait fikri mülkiyet hakları ve her

türlü yeniliğin yanı sıra; personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya uygulamaya aldığı

veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile iş planları

(pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel

özlük bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, ürün tasarımları, yöntem bilgisi (know-how), şartnameler, potansiyel

ve gerçek müşterilerin kimlik bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü yazılı, grafik veya

makinada okunabilir bilgileri içerir.

6. Uygulama Esasları

ARMETAL Makina çalışanlarının gizli bilgilere ilişkin hassasiyet göstermesi ve uyması gereken esaslar

aşağıda belirtilmiştir.

• Gizli bilgiler, yargı kararları ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

• Gizli bilgiler değiştirilmemeli, kopyalanmamalı ve tahrip edilmemelidir. Bilgilerin dikkatli tutulması,

saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile

birlikte kayıt altına alınır.

• Gizli belge ve bilgiler kurum dışına çıkarılmamalıdır. Kurum dışına çıkarılması gereken zorunlu durumlarda

bilginin sorumlusu ve ilgili üst birimin en üst yöneticisinin (Genel Müdür) onayı alınmalıdır.

• Şirket bilgi sistemlerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları, yetkileri ve benzeri tanımlayıcı

bilgiler gizli tutulmalı, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmamalıdır.

• Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları vb. umumi yerlerde

konuşulmamalıdır.

• Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi

ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti

etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı

taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır. Bu uygulamalarda hukuk birimlerinden destek alınması esastır.

• Bütün resmi açıklamalar, şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara eşitlik

 doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulmalıdır.

• Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.

• Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan hak vb. özlük bilgileri gizlidir ve

yetkililer dışında kimseye açıklanmamalıdır. Çalışana ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Çalışanlar

bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.

• Gizli olduğu yazılı olarak belirtilmese dahi, tanımda belirtilen nitelikteki her türlü bilgi ve belgenin

gizliliğinin korunması gerekmekte olup çalışanlarımızın bu sorumluluğu, ARMETAL Makina’da çalıştıkları

süre boyunca ve işten ayrılmaları halinde devam eder.

D. Sorumluluklarımız

ARMETAL Makina olarak iş faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci içinde hareket ederiz. Yasal sorumluluklarımızın

yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve rakiplerimize, topluma, insanlığa ve ARMETAL Makina

adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

I. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası

hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri

zamanında sunarız.

7. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü

ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci

 ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

II. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap

veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar;

müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin gizli

bilgilerini özenle koruruz.

V. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve

adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel

gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal

faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Adil ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi:

• Şirket uygulamaları, istihdam ve çalışma hayatına dair yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere

uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve

yasal düzenlemelere uygun davranır.

• ARMETAL Makina insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, performans

yönetimi, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar, eğitim vb. diğer tüm uygulamaların adil

olmasını sağlar.

• Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel

engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

• Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek

farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır. İşyeri ortamında dini

propaganda yapılamaz.

• İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

• Yöneticilerin çalışanlar ile borç - alacak ilişkisi içerisine girmeleri yasaktır.

 İşyerinde saygı ve özel hayatın gizliliği:

• ARMETAL Makina çalışanları birbirleri ile olan ilişkilerinde, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı,

dürüst, sorumluluk duygusu içerisinde ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket ederler.

• Tüm çalışanların özel ve aile hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

• Kişiler arasındaki her türlü sözlü, yazılı ve elektronik haberleşme, kendilerinin ön izni olmaksızın kayıt

altına alınamaz, başkaları ile paylaşılamaz ve/veya yayınlanamaz. Bu iletişim hukuka uygun olarak

kayıt altına alınmış olsa dahi, bu kayıtların yayılması ve amacı dışında kullanılması yasaktır.

• İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel

özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.

8. Taciz ve psikolojik bezdirme:

• Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımıza

yönelik, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal

taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez. Bu tür ihlal

durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum

ve davranışlar etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilir.

• Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten

soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı

davranışlara tolerans gösterilmez.

V. Tedarikçimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek

için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile gizli bilgilerini özenle koruruz.

VI. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. ARMETAL Makina Rekabet

Hukuku Kuralları belgesi mevzuata uyum bakımından ilke ve esasları ortaya koymaktadır ve tüm

çalışanlar için bağlayıcıdır. ARMETAL Makina olarak toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına

yönelik çalışmaları destekleriz.

VII. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; sosyal sorumluluk işleri, suç ve yolsuzlukların

ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin

gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye

Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz,

tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

Sahada çalışmıyor olsa da çalışma alanlarında çocuk bulundurulması kesinlikle yasaktır.

VIII. ARMETAL Makina Adına Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimiz profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı

en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz

taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi

gösteririz.

9. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir,

doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız.

Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Kamu önünde ve

dinleyenlerin şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece

şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

ARMETAL Makina şirketimizi risk altında bırakabilecek veya bilgi ve yetkinliğimizin ötesinde karmaşık

durumlarla karşılaştığımızda öncelikli olarak uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini

izleyerek danışırız. Şirket tarafından sağlanan bilgi varlıklarının iş amaçlı kullanılması gerekmektedir. Bu bilgi

varlıklarının kapsamında donanım (masaüstü/dizüstü bilgisayar, terminal, taşınabilir veri depolama ortamları,

yazıcı/faks/fotokopi cihazları vb.), yazılım (istemci ve sunucularda kurulu tüm yazılımlar), servis (eposta,

internet erişimi, ağ kaynakları) ve şirkete ait veri bileşenleri vardır. ARMETAL Makina çalışanların bu

platformlarda bulundurdukları kurumsal bilgi varlıklarına yönelik olarak gerekli hallerde yedekleme,

raporlama, inceleme ve kullanım sınırlaması getirme hakkını saklı tutar.

ARMETAL Makina adına yapılacak kaynak kullanımlarında kurum çıkarlarını göz önünde bulundururuz,

şirket varlıklarının korunmasında hassasiyet gösteririz. Şirket varlıklarının kaybedilmesi, hasara uğratılması

hatalı kullanımı ve israfından kaçınırız. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve

yararına olursa olsun şirket varlıkları ve olanaklarını şirket işleri dışında kullanmayız.

Kamu yararı veya zorunluluk söz konusu olan durumlarda ilgili iş biriminin en üst yöneticisinin (Genel Müdür)

onayı aranır.

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

Bir hareket planına karar verirken yol gösterici olarak aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekmektedir:

• Bu etkinlik/davranışımız yasalara, kurum içi politika ve prosedürlere uygun mu?

• Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk?

• Firmamız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu?

• “Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor? Söz konusu durum medyaya nasıl

yansırdı ve makul bir kişi ne düşünürdü?

B. Görev ve Sorumluluklar

I. Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Etik kurallar ve çalışma ilkeleri, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki

 

III. UYGULAMA

10 . Temel kuralları ortaya koymaktadır. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu

doğrultuda tüm ARMETAL Makina çalışanlarının:

•Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

• Şirket için geçerli olan genel ve görev alanlarına özel politika ve prosedürleri öğrenme, uygulama,

• İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında konulan kural ve talimatlara tam uygunluk içerisinde hareket etme

ve iş yaparken gerekli önlemleri alma.

• ARMETAL Makina etik kuralları ve çalışma ilkeleri ile ilgili eğitimlere katılma, ilgili dokümanları okuma,

anlama ve bunlara uygun hareket etme.

• Yıllık olarak Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’ne uyum bildirimini beyan etme (sadece aylık ücretli personel

için).

• Gözlemlediği olası ihlalleri ivedilikle isimli veya isimsiz olarak belirtilen etik hat iletişim kanalları

vasıtasıyla Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme, iftira nitelikli her türlü bildirimden hassasiyetle

kaçınma.

• Etik incelemelerde Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, inceleme ile ilgili bilgileri gizli tutma

sorumluluğu bulunmaktadır.

II. Etik Kural Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Etik Kural Danışmanları;

• Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek,

danışmanlık yapmaktan,

• Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren etik uygunsuzlukları Etik Kurul’a

yönlendirmekten,

• Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul’un talebi doğrultusunda katkıda

bulunmaktan,

• Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya

istenildiğinde Etik Kurul’a raporlamaktan,

• Etik Kurul’un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği

vermekten,

• Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek, uygulamalarda destek olmaktan

sorumludur.

Etik Kural Danışmanları, her bir ARMETAL Makina şirketinin bünyesindeki insan kaynaklarından sorumlu

en üst yöneticidir.

III. Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

ARMETAL Makina yöneticilerinin, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış

olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

• Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini

sağlamaktan,

• Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda

eğitmekten,

• Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,

• Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate

almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,

• Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını

sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

sorumludur.

 

C. Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

I. Etik Kurul Organizasyonu

Etik konulardaki uyumsuzluklar ARMETAL Makina Etik Kurulu bünyesinde çözümlenir. Etik Kurul;  ARMETAL

Makina İnsan Kaynakları Yöneticisinden oluşur.

Etik Kurul’un raportörlüğünü İç Denetim Üst Yöneticisi icra eder. Etik Kurul’un işleyişi,

karar alma süreçleri, şirketlerdeki Disiplin Kurulları ile olan ilişkiler ve raporlama uygulamaları, Disiplin

Uygulamaları Prosedürü’nde detaylı olarak tarif edilmektedir.

II. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

• Bildirimler ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar. Etik ihlal bildiriminde

bulunan çalışanlara veya kişilere yönelik muhtemel misilleme niteliğindeki tutum ve davranışları

önleyici bir politika benimser.

• Soruşturmayı gizlilik kuralları içinde yürütür.

• Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir.

• Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

• Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi, delil ve belgeler tutanağa eklenir.

• Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

• Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır.

• Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

• Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

• Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm

yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler.

Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.

• Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini

ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

ARMETAL Makina Etik Kurallar onayı ile yayınlanmış olup senede bir kez ihtiyaçlar, değişen koşullar ve güncel

uygulamalar doğrultusunda gözden geçirilmektedir.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile

doğrudan temasa geçebilirsiniz.

11. e-posta : info@armetal.com.tr

 Telefon : (0262 64 57 04)

 

 

 

 SİCİL NO                      : ...............................................................

 SOYADI, ADI                             :................................................................

 İŞBAŞI TARİHİ            :.................................................................

 ÇALIŞTIĞI BİRİM       :.................................................................

 GÖREVİ                        :.................................................................

 

 

 

TARİH                                                                                                                                                          İMZA

 

 

İŞ BU KİTAP 2 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

 

Müşterilerimiz
Sultan Orhan Mah.1176/2 Sk. No:6 41400 Gebze/Kocaeli Tel: +90 262 644 57 04 (pbx) E-mail: info@armetal.com.tr